(English below) (中文在下面)

Thông tin quan trọng về thời gian xuất phát và cung đường chạy Ecopark Marathon 2019 (#RouteEPM19).

Thời gian xuất phát & Cut off time (COT),
1. Cự ly 42km
Xuất phát: 05:00
COT tại Checkpoint 4 – km28.9 lúc 10:00
COT tại Checkpoint 5 – km42.195 lúc 12:00

2. Cự ly 21km
Xuất phát: 05:30
COT tại Checkpoint 5 – km21.1 lúc 10:00

3. Cự ly 10km
Xuất phát: 07:00
COT tại Checkpoint 5 – km10.0 lúc 10:00

4. Cự ly 05km
Xuất phát: 08:00
COT tại Checkpoint 5 – km05 lúc 10:00

#ecoparkmarathon2019
#epm19
#chaygiuamienxanh
#routeepm19
———————————————
IMPORTANT NOTICE
Start time, cut off time, and routes for Ecopark Marathon 2019 (#RouteEPM19).

Start & Cut off time – COT
1. 42km
Start: 05:00
COT Checkpoint 4 – km28.9: 10:00
COT Checkpoint 5 – km42.195: 12:00

2. 21km
Start: 05:30
COT Checkpoint 5 – km21.1: 10:00

3. 10km
Start: 07:00
COT Checkpoint 5 – km10: 10:00

4. 5km
Start : 08:00
COT Checkpoint 5 – km5: 10:00

#ecoparkmarathon2019
#epm19
#chaygiuamienxanh
#routeepm19
———————————-
重要通知关于出发时间与2019年生态公园马拉松跑步路线 (#RouteEPM19)。

出发时间与截止时间 (COT),

1。42公里距离
出发时间: 05: 00。
COT 在检查站 4 – 公里28.9 在10: 00
COT 在检查站 5 – 公里42.195在12: 00

2。21公里距离
出发时间: 05: 30。
COT 在检查站 5 – 公里21.1 在10: 00

3。10公里距离
出发时间: 07: 00。
COT 在检查站 5 – 公里10.0 在10: 00

4。05公里距离
出发时间: 08: 00。
COT 在检查站 5 – 公里05 在10: 00

#ecoparkmarathon2019
#epm19
#chaygiuamienxanh
#routeepm19